skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reconstructing the history of eutrophication and quantifying total nitrogen reference conditions in Bothnian Sea coastal waters

Andrén, Elinor ; Telford, Richard J. ; Jonsson, Per; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2017, Vol. 198, pp. 320-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-7714 ; DOI: 10.1016/j.ecss.2016.07.015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...