skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards Understanding the Runtime Configuration Management of Do-It-Yourself Content Delivery Network Applications over Public Clouds

Li, Zheng ; Mitra, Karan ; Zhang, Miranda ; Ranjan, Rajiv ; Georgakopoulos, Dimitrios ; Zomaya, Albert ; O*Brien, Liam ; Sun, Shengtao; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Future generations computer systems, 2014, Vol. 37, pp. 297-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; DOI: 10.1016/j.future.2013.12.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...