skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An empirical study of task support in 3D information visualizations

Wiss, Ulrika ; Carr, David

Proceedings: 1999 IEEE International Conference on Information Visualization, an International Conference on Computer Visualization & Graphics : 14 - 16 July 1999, London, England, 1999, pp. 392-399

ISBN: 0-7695-0210-5 ; DOI: 10.1109/IV.1999.781587

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...