skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Health Information System Implementation: A Qualitative Meta-analysis

Rahimi, Bahlol ; Vimarlund, Vivian ; Timpka, Toomas; Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, MDALAB - Human Computer Interfaces ; Linköpings universitet, Tekniska högskolan, Socialmedicin och folkhälsovetenskap ; Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Socialmedicin och folkhälsovetenskap ; Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, Socialmedicin och folkhälsovetenskap ; Östergötlands Läns Landsting, Folkhälsovetenskapligt centrum, Socialmedicin och folkhälsovetenskap

Journal of medical systems, 2009, Vol. 33(5), pp. 359-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-5598 ; DOI: 10.1007/s10916-008-9198-9

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...