skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of four models for the sonification of elite rowing

Dubus, Gaël; KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Tal, musik och hörsel, TMH, Musikakustik

Journal on Multimodal User Interfaces, 2012, Vol. 5(3-4), pp. 143-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; DOI: 10.1007/s12193-011-0085-1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...