skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crafting Experience: Designing Digital Musical Instruments for Long-Term Use in Artistic Practice

Elblaus, Ludvig; Sound and Music Computing, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Medieteknik och interaktionsdesign, MID ; KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), Medieteknik och interaktionsdesign, MID

ISBN: 978-91-7729-761-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...