skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synesthetic Experience in S T R A T I C

Simbelis, Vygandas ; Lundström, Anders; IXD Lab, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID ; IXD Lab, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID ; KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID ; KTH, Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), Medieteknik och interaktionsdesign, MID

Arts Session: TEI ArtsTEI 2018, Tangible, Embedded Interactions, March 18–21, 2018, Stockholm, Sweden, 2018

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...