skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards Presidential Rule in Ukraine: Hybrid Regime Dynamics under Semi-Presidentialism

Sedelius, Thomas ; Berglund, Sten; Transition Identity and Civil Society (TICS), Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap ; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

Baltic Journal of Law and Politics, 2012, Vol. 5(1), pp. 20-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-0454 ; DOI: 10.2478/v10076-012-0002-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...