skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dye‐Terminated, Hyperbranched Polytruxenes and Polytruxene‐block‐Polythiophene Multiblock Copolymers Made in an “AB2 + A” Approach

Koenen, Jan‐Moritz ; Jung, Stefan ; Patra, Abhijit ; Helfer, Anke ; Scherf, Ullrich

Advanced Materials, 02 February 2012, Vol.24(5), pp.681-686 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-9648 ; E-ISSN: 1521-4095 ; DOI: 10.1002/adma.201102993

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...