skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Emerging entrepreneurial universities in university reforms: the moderating role of personalities and the social/economic environment

Berács, József

CEPS journal, 2014, Vol.4(2), pp.9-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2232-2647 ; E-ISSN: 2232-2647

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...