skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A comparative study of oral health attitudes and behavior using the Hiroshima University - Dental Behavioral Inventory (HU-DBI) between dental and civil engineering students in Colombia

A. Jaramillo, Jorge ; Jaramillo, Fredy ; Kador, Itzjak ; Masuoka, David ; Tong, Liyue ; Ahn, Chul ; Komabayashi, Takashi

Journal of Oral Science, 2013, Vol.55(1), pp.23-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1343-4934 ; DOI: 10.2334/josnusd.55.23

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...