skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Application of the Communicability Evaluation Method to evaluate the design of a user interface: A case study in an ATM system

Moquillaza, Arturo ; Paz, Freddy ; Falconi, Fiorella ; López, Raysa

Revista Colombiana de Computación, 2018, Vol.19(2), pp.46-58

ISSN: 2539-2115

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...