skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Tangible System for Learning Relational Algebra

Xohua Chacón, José Antonio ; Benítez Guerrero, Edgard I. ; Mezura Godoy, Carmen

Revista Colombiana de Computación, 2018, Vol.19(1), pp.39-55

ISSN: 2539-2115

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...