skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interoperabilidade móvel: a internet das coisas

De Moraes Paes, Wander

Revista da Universidade Vale do Rio Verde, 2014, Vol.12(1), pp.794-810

ISSN: 1517-0276

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...