skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sketchydynamics: a library for the development of physics simulation applications with sketch-based interfaces

Costa, Abílio ; Pereira, João P.

IJIMAI, 2013, Vol.2(3), pp.23-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-1660

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...