skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diseño de reglas de adaptación y transformación para interfaces de usuario

López Jaquero, Victor Manuel ; Montero Simarro, Francisco

Avances en Sistemas e Informática, 2010, Vol.7(1), p.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1909-0056

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...