skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

El paradigma cualitativo y su presencia en las investigaciones de la Bibliotecología y la Ciencia de la Información

Fernández Hernández, Sandra ; Rivera, Zoia

Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 2009, Vol.20(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2307-2113

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...