skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Desarrollo y generación de interfaces de usuario a partir de técnicas deanálisis de tareas y casos de uso

Lozano, María Dolores ; González López, Pascual ; Ramos Salavert, Isidro ; Montero Simarro, Francisco ; Pacual Molina, José

Inteligencia artificial: Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial, 2002, Issue 16, pp.83-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1988-3064

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...