skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design contractualism for pervasive/affective computing.(Report)

Pitt, Jeremy

IEEE Technology and Society Magazine, Winter, 2012, Vol.31(4), p.22-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-0097

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...