skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Eye Gaze in Intelligent User Interfaces: Gaze-based Analyses, Models and Applications

Yukiko Nakano ; Cristina Conati ; Thomas Bader;; Nakano, Yukiko I. ; Conati, Cristina ; Bader, Thomas

ISBN: 978-1-4471-4783-1 ; E-ISBN: 978-1-4471-4784-8 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-4784-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...