skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture

Wigdor, Daniel ; Wixon, Dennis

ISBN10: 0123822319 ; ISBN13: 9780123822314 ; E-ISBN10: 0123822327 ; E-ISBN13: 9780123822321

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...