skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

[Paper] Design of Assistive Tabletop Projector-Camera System for the Elderly with Cognitive and Motor Skill Impairments
[Paper] Design of Assistive Tabletop Projector-Camera System for the Elderly with Cognitive and Motor Skill Impairments

Hyry, Jaakko ; Krichenbauer, Max ; Yamamoto, Goshiro ; Taketomi, Takafumi ; Sandor, Christian ; Kato, Hirokazu ; Pulli, Petri

ITE Transactions on Media Technology and Applications, 2017, Vol.5(2), pp.57-66

ISSN: 2186-7364 ; DOI: 10.3169/mta.5.57

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...