skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Critical evaluation of the JDO API for the persistence and portability requirements of complex biological databases-5

Marko Srdanovic ; Ulf Schenk ; Michael Schwieger ; Fabien Campagne

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.50026

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...