skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of praseodymium and erbium additions on solidification characteristics, microstructure and mechanical properties of as–cast ZRE1 magnesium alloy

Ahmad, R. ; Sheggaf, Z. M. ; Asmael, M. B. A.

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, April 2017, Vol.48(3-4), pp.218-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-5137 ; E-ISSN: 1521-4052 ; DOI: 10.1002/mawe.201600766

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...