skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

[Variation of pH value of bleacher and its effects on pearl quality]. [Chinese]

Zhang Xiaoli ; Zhang Binjian ; Zhanjiang Fisheries Coll., Guangdong (China). Section Of Pearls ; Organisation For Economic Co-Operation And Development (Oecd).

Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 1995, pp.229-230

ISSN: 0528-9017

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...