skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interaction techniques for wall-sized screens

Lischke, Lars ; Grüninger, Jürgen ; Klouche, Khalil ; Schmidt, Albrecht ; Slusallek, Philipp ; Jacucci, Giulio; Universität Stuttgart; Universität Stuttgart

DOI: 10.18419/opus-3624

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...