skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Search for Σ 5 0 , N 5 0 , and Θ + + pentaquark states

Qiang, Y. ; Annand, J. ; Arrington, J. ; Azimov, Ya. I. ; Bertozzi, W. ; Cates, G. ; Chen, J. P. ; Choi, Seonho ; Chudakov, E. ; Cusanno, F. ; Jager, C. W. de ; Epstein, M. ; Feuerbach, R. J. ; Garibaldi, F. ; Gayou, O. ; Gilman, R. ; Gomez, J. ; Hamilton, D. J. ; Hansen, J.-O. ; Higinbotham, D. W. ; Holmstrom, T. ; Iodice, M. ; Jiang, X. ; Jones, M. ; Lerose, J. ; Lindgren, R. ; Liyanage, N. ; Margaziotis, D. J. ; Markowitz, P. ; Mamyan, V. ; Michaels, R. ; Meziani, Z.-E. ; Monaghan, P. ; Muñoz-Camacho, C. ; Nelyubin, V. ; Paschke, K. ; Piasetzky, E. ; Rachek, I. ; Reimer, P. E. ; Reinhold, J. ; Reitz, B. ; Roche, R. ; Saha, A. ; Sarty, A. J. ; Schulte, E. ; Shahinyan, A. ; Sheyor, R. ; Singh, J. ; Strakovsky, I. I. ; Subedi, R. ; Suleiman, R. ; Sulkovsky, V. ; Wojtsekhowski, B. ; Zheng, X.

Physical Review C, 5/2007, Vol.75(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0556-2813 ; E-ISSN: 1089-490X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevC.75.055208

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...