skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Detroit Area Study, 1987: A Study of Greater Detroit; Version 1

Alwin, Duane F.

DOI: 10.3886/ICPSR06412.v1 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR06412.v2 ; Related DOI: 10.1086/269311

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...