skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Directives of Communicability for Software Models

Adriana Damian ; Edson Oliveira ; Tayana Conte ; Clarisse de Souza

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7647584.V3 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7647584

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...