skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CipherCard: Enhancing Security on Common Touchscreen Devices using Two-factor Authentication

Seyed, Teddy ; Yang, Xing-Dong ; Tang, Anthony ; Greenberg, Saul ; Gu, Jiawei ; Zhu, Bin ; Cao, Xiang; University of Calgary; University of Calgary

DOI: 10.11575/PRISM/30659

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...