skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Complementarity of Tangible and Paper Interfaces in Tabletop Environments for Collaborative Learning

Zufferey, Guillaume; Jermann, Patrick; Dillenbourg, Pierre

DOI: 10.5075/EPFL-THESIS-4780

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...