skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Videos of Hand Trajectory Gestures From WristCam

Feiyu Chen, Honghao Lv, Zhibo Pang, Junhui Zhang, Huayong Yang, Geng Yang*

DOI: 10.21227/H2RQ25

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...