skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tunabe liquid transformation optical waveguide bends

Hailiang Liu ; Xiaoqiang Zhu ; Li Liang ; Xuming Zhang ; Yi Yang

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3819010.v1 ; Related DOI: 10.1364/OPTICA.4.000839 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3819010

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...