skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Superior Temporal Sulcus Disconnectivity During Processing Of Metaphoric Gestures In Schizophrenia

Straube, Benjamin ; Green, Antonia ; Sass, Katharina ; Kircher, Tilo

DOI: 10.5281/zenodo.800566 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.800565

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...