skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Définition et exploitation des méta-rôles des utilisateurs pour la recherche d’information collaborative.

Soulier, Laure ; Tamine, Lynda; Association ARIA (Association pour la Recherche d'Informations et Applications)

DOI: 10.24348/coria.2015.8 ; Related DOI: 10.24348/coria.2015

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...