skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Early type I Interferon response induces upregulation of human β-defensin 1 during acute HIV-1 infection

Corleis, Björn ; Lisanti, Antonella C. ; Körner, Christian ; Schiff, Abigail E. ; Rosenberg, Eric S. ; Allen, Todd M. ; Altfeld, Marcus ; Kwon, Douglas S.

Corleis, Björn, Antonella C. Lisanti, Christian Körner, Abigail E. Schiff, Eric S. Rosenberg, Todd M. Allen, Marcus Altfeld, and Douglas S. Kwon. 2017. “Early type I Interferon response induces upregulation of human β-defensin 1 during acute HIV-1 infection.” PLoS ONE 12 (3): e0173161. doi:10.1371/journal.pone.0173161. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0173161. [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0173161

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...