skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Countdown to 2015 country case studies: what can analysis of national health financing contribute to understanding MDG 4 and 5 progress?

Mann, Carlyn ; Ng, Courtney ; Akseer, Nadia ; Bhutta, Zulfiqar A ; Borghi, Josephine ; Colbourn, Tim ; Hernández-Peña, Patricia ; Huicho, Luis ; Malik, Muhammad Ashar ; Martinez-Alvarez, Melisa ; Munthali, Spy ; Salehi, Ahmad Shah ; Tadesse, Mekonnen ; Yassin, Mohammed ; Berman, Peter ; Rannan-Eliya, Ravi ; Brearley, Lara ; Friedman, Howard ; Ravishankar, Nirmala ; Cortes, Rafael ; Mtei, Gemini

Mann, C., C. Ng, N. Akseer, Z. A. Bhutta, J. Borghi, T. Colbourn, P. Hernández-Peña, et al. 2016. “Countdown to 2015 country case studies: what can analysis of national health financing contribute to understanding MDG 4 and 5 progress?” BMC Public Health 16 (Suppl 2): 792. doi:10.1186/s12889-016-3403-4. http://dx.doi.org/10.1186/s12889-016-3403-4. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-016-3403-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...