skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Differences in Early Gesture Explain SES Disparities in Child Vocabulary Size at School Entry

Rowe, Meredith Lee ; Goldin-Meadow, S.

Rowe, M. L., and S. Goldin-Meadow. 2009. “Differences in Early Gesture Explain SES Disparities in Child Vocabulary Size at School Entry.” Science 323 (5916) (February 13): 951–953. . [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.1167025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...