skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Secure message transmission in asynchronous networks

Choudhury, Ashish ; Patra, Arpita ; Ashwinkumar, B.V. ; Srinathan, Kannan ; Pandu Rangan, C.

Journal of Parallel and Distributed Computing, 2011, Vol.71(8), pp.1067-1074 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-7315 ; DOI: 10.1016/j.jpdc.2011.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...