skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Democratização ou assimetria da representação: notas sobre os Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional DOI:10.5007/2175-7984.2010v9n16p115

Moura, Joana Tereza Vaz de ; Monteiro, Lorena Madruga

Política & Sociedade, 05/05/2010, Vol.9(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1677-4140 ; E-ISSN: 2175-7984 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5007/2175-7984.2010v9n16p115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...