skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adaptation and Naturalization in a Linguistic Area: Sinhala Focused Sentences

Gair, James W.

Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 06/25/2014, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-2946 ; E-ISSN: 2377-1666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3765/bls.v6i0.2100

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...