skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Extraction de sous-ontologies autonomes par fermeture des opérateurs hyponymie et hyperonymie

Ranwez, Vincent ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan; Ranwez, Sylvie (Editor)

Technique et science informatiques: TSI, 20 February 2012, Vol.31(1), pp.11-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0752-4072 ; E-ISSN: 2116-5920

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...