skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pseudosarcoma of the Skin

Finlay-Jones, L. R. ; Nicoll, P. ; Seldam, R. E. J. Ten

Pathology, 7/1/1971, Vol.3(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313027109073736

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...