skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High Concordance Between Mental Stress-Induced and Adenosine-Induced Myocardial Ischemia Assessed Using SPECT in Heart Failure Patients: Hemodynamic and Biomarker Correlates

Wawrzyniak, Andrew J ; Dilsizian, Vasken ; Krantz, David S ; Harris, Kristie M ; Smith, Mark F ; Shankovich, Anthony ; Whittaker, Kerry S ; Rodriguez, Gabriel A ; Gottdiener, John ; Li, Shuying ; Kop, Willem ; Gottlieb, Stephen S

Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, October 2015, Vol.56(10), pp.1527-33 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1535-5667 ; PMID: 26205303 Version:1 ; DOI: 10.2967/jnumed.115.157990

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...