skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Authority of Difference. Philip Brett reviews Recent Britten Offerings

Brett, Philip ; Britten, Benjamin ; Cooke, Mervyn ; Reed, Philip ; Banks, Paul ; Soloists, Charles ; Mackerras, Trinity Boys ; Choir, Richard ; City of London Sinfonia, Covent ; Hickox, Bernard ; Garden, Steuart ; Haitink, Steuart ; Chorus, Steuart ; Orchestra, Steuart ; Bedford, Steuart

The Musical Times, 11/1993, Vol.134(1809), p.633

ISSN: 00274666 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1002800

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...