skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interleukin-8 in gastrointestinal inflammation and malignancy: induction and clinical consequences

Beck, Paul L ; Cotton, James A ; Platnich, Jaye M ; Muruve, Daniel A ; Buret, Andre G ; Jijon, Humberto

International Journal of Interferon, Cytokine and Mediator Research, 05/2016, p.13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1179-139X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2147/IJICMR.S63682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...