skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Object-Oriented Frameworks-based Architecture for Decision Support Systems

Becker, Karin ; Bodart, François

CLEI Electronic Journal, 06/01/1998, Vol.1(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0717-5000 ; DOI: http://dx.doi.org/10.19153/cleiej.1.1.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...