skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RESGATANDO O NEXO GOVERNANÇAGESTÃO INTERNACIONAL: POR UMA NOVA ORDEM EM GESTÃO

Faria, Alexandre ; Guedes, ANA Lucia ; Wanderley, Sergio

Revista de Administração de Empresas, 04/2015, Vol.55(2), pp.139-150 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0034-7590 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020150204

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...