skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sleep Difficulties and Medications in Children With Autism Spectrum Disorders: A Registry Study

Malow, B. A. ; Katz, T. ; Reynolds, A. M. ; Shui, A. ; Carno, M. ; Connolly, H. V. ; Coury, D. ; Bennett, A. E.

PEDIATRICS, 02/01/2016, Vol.137(Supplement), pp.S98-S104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005 ; E-ISSN: 1098-4275 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1542/peds.2015-2851H

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...