skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Long-Distance Amplitude Correlations in the High Gamma Band Reveal Segregation and Integration within the Reading Network

Vidal, J. R. ; Freyermuth, S. ; Jerbi, K. ; Hamame, C. M. ; Ossandon, T. ; Bertrand, O. ; Minotti, L. ; Kahane, P. ; Berthoz, A. ; Lachaux, J.-P.

Journal of Neuroscience, 05/09/2012, Vol.32(19), pp.6421-6434 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4363-11.2012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...